Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneiden ihmisten fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Ikääntyneiden fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät.

Ikääntyneiden fysioterapiaa tarvitaan erityisesti silloin, kun ikääntyneen henkilön toimintakyky ja arjessa selviäminen heikentyvät esimerkiksi kaatumisen ja siitä aiheutuvan luunmurtuman, leikkauksen, lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden vuoksi.

Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, kaatumisia ja helpottaa kipua.
Fysioterapiassa keskeisintä on liikunta- ja toimintakyvyn lisääminen ja ylläpito, tasapainon harjoittaminen, lihasvoiman ja liikkuvuuden parantaminen, kivun lievittäminen, vireystilan nostaminen ja apuvälinetarpeen kartoitus.

Erityisen tärkeää on palauttaa toimintakyky esim. leikkauksen tai sairauden jälkeen.Terapiassa tuetaan myös ikääntyneen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja.
(Fysioterapeutti arvioi ikääntyneen liikkumista ja toimintakykyä yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja toimintakykymittareilla.)
Fysioterapeutti ohjaa ja tukee ikääntynyttä käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa arjessaan.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja/ tai läheisten ja hoitajien kanssa. Ikääntyneiden fysioterapia voi lisäksi sisältää harjoittelua ryhmässä. Ryhmässä jokainen osallistuja harjoittelee oman kunnon ja mukaan.

Fysioterapia voidaan toteuttaa ikääntyneen kotona, tutussa ympäristössä. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat harjoitus- ja hoitovälineet. Kuntoutuksessa voidaan keskittyä liikunta- ja toimintakykyä kohentavien harjoitteiden lisäksi esimerkiksi ikääntyneen koti- ja lähiympäristössä kokemiin haasteisiin tai omaishoitajan kokemiin haasteisiin siirtymisissä avustamisessa.

DSC_1053